Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 23 juni, 10:00

Ds. R.W. Heins (Zutphen)

Lied voor de dienst: Lied 283, vers 1, 2, 4 en 5

283:1
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

283:2
En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

283:4
Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

283:5
Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Kaarsen worden aangestoken en de bijbel geopend

Welkom en afkondigingen

Opening

Intochtslied 632 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

632:1
Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

632:2
Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

632:3
Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Votum en groet

Psalm van de zondag:
Te lezen psalm 84 uit: 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis

Psalm 84 : 1, 2, 6 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

84:1
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

84:2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

84:6
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en ee
rlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Kyriegebed, afgesloten met 301 k (I: solo, II: allen)

Glorialied 304 Zing van de Vader die in den beginne

304:1
Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

304:2
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

304:3
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Gebed om de heilige Geest

1e Schriftlezing: Jona 2

Lied 886 Abba, Vader, U alleen

886:2
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

2e Schriftlezing: Handelingen 12:1-19

Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

834:1
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

834:2
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

834:3
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied 342 In God de Vader op zijn troon (als geloofsbelijdenis)

342:1
In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

342:2
En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

342:3
Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 146-c : 1, 6, 7 Alles wat adem heeft, love de Here

146c:1
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

146c:6
Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.
Halleluja! Halleluja!

146c:7
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

Zegen (3x gezongen amen)

Lengte 1 uur 13 min 39 sec
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (32)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff (Terwolde) 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. K. Bochanen (Deventer) 04 aug 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. Istvan Thuroczy (Hongarije) 28 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 21 jul 10:00

 6. 5 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. H. Boter (Apeldoorn) 30 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst Ds. R.W. Heins (Zutphen) 23 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 16 jun 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn) 02 jun 10:00