Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 juli, 10:00

Ds. C.M. Baas (Apeldoorn)

Orgelspel

Lied voor aanvang dienst: 215

215:1
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

215:2
Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

215:3
Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

215:4
Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

215:5
Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans.

215:6
De kalme gang, de kleine taak,
zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
Onszelf verliezen in ’t gebod
brengt daag´lijks nader ons tot God.

215:7
Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Aansteken kaarsen en openen Bijbel

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied Ps 145:3 (staande)

145:3
Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.

Bemoediging en groet
(Allen gaan zitten)

Waar gaat het vandaag over?
Ontwaak gij die slaapt en sta op!

Gebed om ontferming en openheid

Schriftlezing Jesaja 25: 1-2

Lied 608:1- de steppe zal bloeien

608:1
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

Schriftlezing Jesaja 25: 4

Lied 608: 2

608:2
De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

Schriftlezing Efeziers 5: 1-20

Lied 608: 3

608:3
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 103c: 1, 2 en 3

103c:1
Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

103c:2
Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

103c:3
Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
Voorbeden Stil gebed Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied 982

982:1
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om.

982:2
Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

982:3
In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Wegzending en zegen:
3x gezongen Amen

Lengte 1 uur 10 min 7 sec
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (32)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff (Terwolde) 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. K. Bochanen (Deventer) 04 aug 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. Istvan Thuroczy (Hongarije) 28 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 21 jul 10:00

 6. 5 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. H. Boter (Apeldoorn) 30 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst Ds. R.W. Heins (Zutphen) 23 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 16 jun 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn) 02 jun 10:00