Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 juli, 10:00

Ds. H. Nieuwenhuis

Liturgie voor de doopdienst van zondag 7 juli 2019
waarin de Heilige Doop bediend zal worden aan
Thijs Diederick Lodewijk Hendriksen

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Openingslied (staande) 105: 1,3

Stil gebed (staande)

Votum en groet (staande)
Voorganger (V): Wij verwachten alles van de HEER onze God
Gemeente (G): Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: En nooit los laat het werk van Zijn handen.

V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader. Van Jezus Christus, onze Heer. Door de heilige Geest
G: Amen

Lied 305: alle verzen

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment (de kinderen mogen naar voren komen)

Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen (Opwekking 42) – onder begeleiding van Jan van der Linde en Karel Barus

Eerste Schriftlezing: Exodus 2:1-10 (gelezen door Ron Hendriksen)
1 Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. 2 Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang. 3 Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. 4 De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren. 5 Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. 6 Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn’. 7 Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8 ‘Ja, doe dat maar’, antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. 9 De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen’. De vrouw nam het kind mee en voedde het. 10 Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want’, zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald’.

Lied 352: 1,2,3

Tweede Schriftlezing: Hebreeën 11:23 (samen)
Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied 359: alle verzen (2 keer)

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden (dankgebed – voorbede – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader)

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.

Geven van de gaven

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

Lied: 347: alle verzen

Inleiding: Waarom dopen wij?
Wanneer in de gemeente van Christus mensen worden gedoopt, gebeurt dat in opdracht van Jezus. Hij heeft zijn apostelen opgedragen de wereld in te gaan om alle volken tot zijn leerlingen te maken, door mensen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En hen te leren onderhouden al wat hij geboden had. (Matteüs 28:19)
Dopen in de Naam van de Vader betekent: God de Vader sluit met ons een verbond voor eeuwig. Hij belooft als een goede Vader voor ons te zorgen.
Dopen in de Naam van de Zoon verwijst naar Jezus Christus, die zich aan het begin door Johannes liet dopen in de Jordaan. In Zijn doop is hij ons voorgegaan, maar ook in Zijn dood. Wij die gedoopt zijn, zijn ook met Hem gestorven en begraven. In het water laten wij het oude leven achter. Zoals Christus opgewekt is uit de dood, zo zullen ook wij wandelen in het nieuwe leven. (Romeinen 6:4)
Dopen in de Naam van de Heilige Geest is de belofte dat de Heilige Geest in ons wil wonen. De Heilige Geest maakt ons, “heiligt” ons tot nieuwe mensen, die de vruchten van het geloof voortbrengen.
Wij dragen het merkteken van onze Heer: Hij heeft een nieuw begin gemaakt, eeuwig duurt zijn trouw. Daarom rust op de gemeente en in het bijzonder op de ouders, de taak voor kinderen de liefde te belichamen, van Hem die ons geroepen heeft tot een wonderbaarlijk licht en ze trouw bij het evangelie te bewaren.

Doopgebed

Terwijl Thijs wordt binnengedragen zingen we:
‘Laat de kind’ren tot mij komen’ (Evangelische Liedbundel 278)

Presentatie
Presentatie en persoonlijk woord door de doopouders

Beantwoording van de Doopvragen
Ik wil jullie vragen om antwoord te geven op de volgende doopvragen:
1. Geloven jullie in God de Vader, de Schepper van jullie kind, in Jezus Christus, Gods Zoon, en in de Heilige Geest?
2. Durven jullie je kind aan deze God toe te vertrouwen en verlangen jullie dat hij in Zijn Naam gedoopt zal worden?
3. Beloven jullie het evangelie van Jezus Christus aan jullie kind door te geven en het te laten opgroeien in Zijn gemeenschap opdat hij later zal kunnen beamen wat met de doop gegeven is?

Wat is daarop jouw antwoord, Chantal Scheffer?
Chantal Scheffer: ja

Ron Hendriksen, sta je achter de doop van jullie zoon en wil je Chantal ondersteunen in haar belofte om Thijs met het evangelie van Jezus Christus en de gemeenschap van de kerk vertrouwd te maken? Wat is daarop jouw antwoord?
Ron Hendriksen: ja

Geloofsbelijdenis met lied 344 (staande)

Uitnodiging kinderen
Kinderen van de crèche en kindernevendienst mogen vooraan bij het doopvont komen staan

Bediening van de Heilige Doop
Thijs Diederick Lodewijk Hendriksen, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Bijbeltekst meegeven

Felicitaties en cadeaus
- De diaken overhandigt een doopkaars, ontstoken aan de paaskaars
- De ouderling overhandigt een cadeau + doopkaart

Verwelkoming (iedereen gaat staan)
Vraag aan allen die aanwezig zijn:
Gemeente, wilt u Thijs die zojuist gedoopt is,
dragen in uw gebeden,
opnemen in uw midden
en naar uw vermogen helpen groeien in geloof
en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Antwoord: Ja

Lof- en slotlied: 348: 1,6,7,8,9

Zegen
V: Loop voor ons uit, Heer
G: om ons de rechte weg te wijzen
V: Ga naast ons
G: om met ons uw vriendschap te delen
V: Sta achter ons
G: om ons rugdekking te geven
V: Wees onder ons
G: om ons bij vallen op te vangen
V: Woon in ons
G: om ons de kracht te geven voor alledag
V: Wees om ons
G: als een muur van liefde tegen zorg en angst
V: Wees boven ons
G: om ons te beschijnen met uw zon en te verlichten met uw zegen.
V: De genade van de Heer Jezus Christus,
De liefde van God
En de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen
Allen: Amen

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de doopouders bij de deur te feliciteren en Gods zegen toe te wensen.

Thema: Doopdienst
Lengte 1 uur 20 min 45 sec
=>Download (14 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (30)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 15 sep 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds.D.Bos 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. C. Klaver 28 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 21 jul 10:00

 6. 5 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 14 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 07 jul 10:00

 8. 7 Uitvaartdienst   03 jun 13:30

 9. 8 Kerkdienst Ds. H. Westerink 26 mei 10:00

 10. 9 Kerkdienst Ds. H. Nieuwenhuis 19 mei 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds.H. Nieuwenhuis 12 mei 10:00