Geef feedback op de website

Kerkdienst viering van het Heilig Avondmaal

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 07 juli, 10:00

ds Rob v.d. Plicht

Viering van het heilig Avondmaal

Belijdenis wordt afgelegd door:
Celine de Groote
Leonie Koppenaal
Sophie Oudijk
Joyce Verduijn
Joris Verboom

Voorganger: ds Rob van der Plicht
Ouderling van dienst: Rita Oudijk
Organist: Arie Nobel
Zang: Anna Oudijk
Lector: Jolanda Koppenaal
Kinderkerk: Joyce v.d. Weijde en Herma van Eijk
Koster: Joop Bos

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 868: 1, 2
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 868: 5
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gebed

Gezongen geloofsbelijdenis door Anna – Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Belijdenis

Uitleg

Belijdenisvragen
- Belijd je te geloven in God de Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer. En in de heilige Geest?
- Aanvaard je de roeping om, als lid van de gemeente van Christus, de goede strijd van het geloof te strijden, je Heiland altijd te volgen en zijn Naam te belijden met woord en daad?
- Wil je in gemeenschap met de kerk van Christus, als belijdend lid van de Protestantse kerk in Nederland, trouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Bijbel. En wil je, met de gaven die je geschonken zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente?

Antwoorden

Gebed en Zegen

Verwelkoming (allen gaan staan)
Vg: Gemeente, draag hen die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd en ga met hen de weg van het Koninkrijk
Allen: Welkom, kind van God, welkom in de kerk van Christus.

Zingen (staand): Lied 416: 1, 2,
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Overhandiging geschenk door ouderling

Kinderkerklied, onder het derde couplet gaan de kinderen naar de kindernevendienst

1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Dienst van het Woord

Schriftlezing: Jesaja 40: 25-31
25 Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik gelijk te stellen?
26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig
uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door zijn kracht en
onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.
27 Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je: ‘Mijn weg blijft voor de
HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?
28 Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER,
schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput,
zijn wijsheid is niet te doorgronden.
29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen,
31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als
een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Zingen: Lied 903: 2
Als een vogel, die zijn tere
jongen met de vleugels dekt,
zo houdt over mij de Here
zijn beschuttende arm gestrekt.
Alles wendt Hij mij ten goede,
Hij is bij mij nacht en dag,
ja, van voor ik ’t licht nog zag,
ben ik veilig in zijn hoede.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Schriftlezing: Filippenzen 4: 4-7
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over
niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en
gedachten in Christus Jezus bewaren.

Zingen: Lied 903: 1
1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Preek

Zingen (met Anna): Opwekking 518
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.

Gebeden

Inzameling van de gaven, terwijl de kinderen terug komen
1e collecte: KIA Diaconaat zomer
2e collecte: Onderhoud Gebouwen
Deur: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam

Viering van het heilig Avondmaal
Vg: De Heer zal bij u zijn
Allen: De Heer zal u bewaren
Vg: Verheft uw harten
Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Vg; Brengen wij dank aan de Heer onze God
Allen: Hij is onze dankbaarheid waardig

Tafelgebed
Tijdens het Tafelgebed zingen wij: Lied 705: 1 en 2
1. Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de heilige Geest, de Trooster,
de Drie-enige in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-enige in zijn troon!

2. Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

En belijden we gezamenlijk:
Zijn dood gedenken wij,
Zijn opstanding belijden wij,
Zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha

Delen van brood en wijn

Dankzegging

Zingen: Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Lengte 2 uur 4 min 47 sec
=>Download (21 MB)
Deze opname wordt over 10 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (98)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 15 sep 09:45

 3. 2 Kerkdienst - bevestigingsdienst Ambtsdragers ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. Jan Willem Leurgans 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 8. 7 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 10. 9 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 11. 10 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00