Geef feedback op de website

Kerkdienst

Noimagesmall a52aade4
Audio 5854785b
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 14 juli, 10:00

Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn)

Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad en voorganger

Zingen lied 215

1, Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Aansteken kaarsen en openen Bijbel

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtspsalm psalm 84:1, 2 en 6

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

6. Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

Votum en Groet

Gebed bij de opening van de schriften

Lezing OT Deuteronomium 30: 9 – 14

Zingen lied 316

1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.

2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel kan verklaren?

3.Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Epistellezing Psalm 25: 1 – 10

Zingen psalm 25: 1 en 2

1. Heer, ik hef mijn hart en handen
op tot U, beslecht mijn zaak.
Weer van mij de smaad en schande
van mijns vijands leedvermaak.
Ja, zij worden zeer beschaamd
die de goede trouw verachten,
maar wie uw gebod beaamt,
mag gelovig U verwachten.

2. Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

Lezing NT Lucas 10: 25 – 37

Zingen lied 320

1. Wie oren om te horen heeft
hoor’ naar d’ wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

2. Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien ‘m met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst’ en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3. – Bied uw naast’ de help’nde hand.
Spijzig d’ armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed’ gebod is ’t eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4. De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrand’n aan liefdeswoord,
God heeft ’t tot ons gesproken.

5. De liefde spreekt haar eigen taal,
al’ kwa’ bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijv’ in ons de liefde.

Overdenking

Meditatief orgelspel

Zingen lied 221

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotzang lied 838

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

Wegzending en Zegen

Orgelspel

Lengte 1 uur 9 min 6 sec
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (32)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst Mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff (Terwolde) 18 aug 10:00

 3. 2 Kerkdienst Ds. K. Bochanen (Deventer) 04 aug 10:00

 4. 3 Kerkdienst Ds. Istvan Thuroczy (Hongarije) 28 jul 10:00

 5. 4 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 21 jul 10:00

 6. 5 Kerkdienst Dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn) 14 jul 10:00

 7. 6 Kerkdienst Ds. C.M. Baas (Apeldoorn) 07 jul 10:00

 8. 7 Kerkdienst Ds. H. Boter (Apeldoorn) 30 jun 10:00

 9. 8 Kerkdienst Ds. R.W. Heins (Zutphen) 23 jun 10:00

 10. 9 Kerkdienst Mw. I.M. Bossenbroek-Baller (Uddel) 16 jun 10:00

 11. 10 Kerkdienst Ds. J.J. Kappers (Apeldoorn) 02 jun 10:00