Geef feedback op de website

 • I: Over de kerk
 • I: zondag 04 augustus, 10:00

ds. Jan Willem Leurgans

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 84: 1, 2
1.Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2.Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Kinderkerklied
1 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht.

2 Wij geven God’s verhalen door. En wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

3 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Lezing: Genesis 21: 8-21
8 Het kind groeide voorspoedig op, en toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. 9 Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. 10 Daarom zei ze tegen Abraham: ‘Jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaak later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin.’ 11 Dit voorstel beviel Abraham allerminst; het ging immers om zijn eigen zoon. 12 Maar God zei tegen hem: ‘Je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. 13 Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is.’
14 De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde dat op Hagars schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond. 15 Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. 16 Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. 17 Maar God hoorde de jongen kermen, en een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: ‘Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord. 18 Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen.’ 19 Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.
20 God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. 21 Hij ging in de woestijn van Paran wonen, en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit.

Zingen: Lied 804
1.De Heer heeft naar mij omgezien!
Ik had geen leven meer, indien
Hij mij had laten dolen, klein
in eindeloosheid der woestijn.

2.Hij zag naar mij, – nu zie ik Hem,
hoor in de eenzaamheid zijn stem.
De bron des levens is vlakbij, –
Gods toekomst opent zich voor mij.

Verkondiging

Zingen: De doop – Sela (Combo)
In het water van de doop,
zien wij hoe God zelf belooft,
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in zijn dood,
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd,
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop,
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan,
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Zingen: ELB 278 (Combo)
1.Laat de kind’ren tot Mij komen,
alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk
Staan voor kind’ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnenlopen.

2.Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnenlopen.

Isabel wordt tijdens dit lied binnen gebracht door peetoom Maarten van de Vrande en peettante Marina Trusca.
Ook de kinderen van de kinderkerk komen weer terug.

Vragen aan de ouders
Jelle en Maaike, verlangen jullie dat jullie kindje gedoopt wordt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders: Ja, dat verlangen wij

Met welke naam zal jullie kindje gedoopt worden?
Antwoord: Isabella Fenne Gerdina

Zingen: Verbonden met vader en moeder (Combo)
Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij het feest met ons mee?

Refrein: Je hebt al een naam maar je krijgt er één bij op dit feest, want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader
de Zoon en de heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren
dat God, die je kent, van je houdt.

Refrein:

Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw
omdat zij vandaag bij dit doopsel
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein:

Doopuitleg
Doopgebed
Doopvragen

Bediening van de doop

Zingen: Lied 348: 1, 9
1.Heer van uw kerk,
Gij hebt het woord genomen
en zegt ons: laat de kind’ren tot Mij komen,
want hunner is het koninkrijk.

9. Er is gedoopt!
Wij allen zijn verbonden,
het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden,
de ganse kerk in één geloof.

Vraag aan de gemeente

Omdat God zijn verbond sluit met allen die zijn Naam belijden, is Isabel in uw midden gedoopt. Daarom, leden van deze gemeente, wilt u, als u daartoe geroepen wordt,deze ouders en hun kind helpen op hun weg in de gemeenschap met de Heer?
Antwoord: Ja, dat willen wij.

Aanbieden kinderbijbel en doopkaars

Zingen: Opwekking 599 Kom tot de Vader (Combo)
Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elke traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet
Z’n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed
Verander daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Refrein:
Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet
Z’n liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt
Gaf Hij z’n eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Refrein:
Kom tot de vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij heeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

Gebeden

Inzameling van gaven, terwijl het combo speelt
1e coll. Eredienst,
2e coll. Onderhoud Gebouwen,
Deur: Vorming & Toerusting

Slotlied: ELB 235
1.Neem, Heer, mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’eeuw’ge stranden
de ruste vind!
Te zwaar valt m’elke schrede,
als ’k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
daar waar Gij gaat!

2.O, doe genaad’ ervaren
aan ’t bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m’ aan uw voeten rusten,
mij, hulp’loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d’uitkomst blind!

3.En blijft m’ook soms verborgen
uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen
ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
en leid uw kind,
tot ik aan d’eeuwige stranden
de ruste vind!

Zegen

Lengte 2 uur 9 min 20 sec
=>Download (22 MB)
Deze opname wordt over 11 maanden automatisch verwijderd.

 1. Opnames (98)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 15 sep 09:45

 3. 2 Kerkdienst - bevestigingsdienst Ambtsdragers ds. Jan Willem Leurgans en ds. Rob van der Plicht 08 sep 10:00

 4. 3 Kerkdienst - Viering Heilig Avondmaal ds. Jan Willem Leurgans 01 sep 10:00

 5. 4 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 25 aug 10:00

 6. 5 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 18 aug 10:00

 7. 6 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 11 aug 10:00

 8. 7 Doopdienst ds. Jan Willem Leurgans 04 aug 10:00

 9. 8 Kerkdienst ds. Jan Willem Leurgans 28 jul 10:00

 10. 9 Uitvaartdienst Jaap Broer ds. Jan Willem Leurgans 26 jul 11:30

 11. 10 Kerkdienst ds. Rob van der Plicht 21 jul 10:00