1. Opnames (19)
  1. Titel Spreker Datum/tijd  

  2. 1 private Middag dienst kand. K. den Boer 15 jul 15:30

  3. 2 private Ochtend dienst kand. K. den Boer 15 jul 09:30

  4. 3 private Huwelijksbevestiging Maurice Vaandering & Willeke Kloosterman ds. D. Heemskerk 13 jul 14:00

  5. 4 private Rouwdienst dhr F. Jonker ds. Pieters 12 jul 11:30