Afspelen   Download   Afscheidsdienst - 'een aangrijpende vraag ter beantwoording'
ds. A. Baas
17/03/19 16:00 - 01:33:12 (16 MB)

Aanvangstekst (Van onze Heere Jezus Christus is gezegd:) Als Zijn ziel Zich tot een
schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;
het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

Weerklank 28: 1 en 6
Psalm 95: 1 , 2a3b
Psalm 48: 6
Psalm 25: 4 en 6
Psalm 118: 7 en 14
Psalm 69: 14

Schriftlezing:
Jesaja 52: 13 – 53: 3 (53:1)
2 Kor. 4: 16 – 18

Afspelen   Download   Mattheüs 26: 17-46
ds. J.A.J. de Pater
17/03/19 10:00 - 01:49:24 (19 MB)

Weerklank 152
Psalm 115: 1 en 5
Psalm 117: 1
Psalm 116: 1, 2 en 3
Psalm 118: 8
Psalm 118: 13 en 14

Schriftlezing:
Mattheüs 26: 17-46

Afspelen   Download   Biddag - 'Alles in Zijn hand geven'
ds. A. Baas
13/03/19 19:30 - 01:33:52 (16 MB)

Aanvangstekst: De God van Israël, Hij geeft het volk sterkte en krachten,
Geloofd zij God! Ps.68,17

Psalm 73: 1 en 13
Psalm 68: 17
Psalm 145: 5 en 6
Psalm 72: 2 en 7
Psalm 72: 4

Schriftlezing:
Psalm 10 (12-14)
Geloofsbelijdenis: Heid. Cat. Zondag 10

Afspelen   Download   Biddag - "Wat vraag jij?"
ds. A. Baas
13/03/19 14:00 - 01:53:13 (19 MB)

Aanvangstekst: Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen zullen je erbij gegeven worden…

Weerklank 609
Psalm 25: 2 en 6
Psalm 72: 1 en 9
Psalm 81: 1 en 12
Psalm 105: 3 en 5

Schriftlezing:
2 Koningen 4: 1-7

Afspelen   Download   ´Omdat Hij… Daarom`!
ds. A. Baas
10/03/19 18:30 - 01:51:14 (19 MB)

Aanvangstekst: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout,
opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven.
Door Zijn striemen bent u genezen (1 Petr.2,24)

Weerklank 486, 1 en 3
Zingen: Psalm 54, 1 en 2
Zingen: Psalm 69, 4 en 5
Zingen: Psalm 118, 3 en 7
Zingen: Psalm 43, 5 en 4
Gebod uit Romeinen 13, 8-14

Schriftlezing:
Jesaja 53, 10-12 Lukas 23, 33-43
Tekst: Jes.53, 12b

Afspelen   Download   Belijdenisdienst - “een laatste appèl”
ds. A. Baas
10/03/19 10:00 - 01:52:49 (19 MB)

Aanvangstekst: ‘Hij (de Heere) heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal
u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed:
De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen’. (Hebr.13, 5 en 6)

Weerklank 366, 1 en 2
Psalm 105, 1 en 5
Psalm 84, 6
Psalm 106, 2 en 3
Psalm 108, 1 en 2
Openbare Geloofsbelijdenis
Psalm 134, 3
Psalm 89, 3 en 7

Schriftlezing:
Hebr.13, 7-17 (13-15)

Afspelen   Download   DHA - “Een schare die niemand tellen kan dankzij De Knecht des HEEREN”
ds. A. Baas
03/03/19 18:30 - 01:33:37 (16 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Aanvangstekst: Blijf in Mij en Ik in u, want zonder Mij kunt gij niets!

Weerklank 334: 1 en 2
Psalm 138: 1 en 2
Psalm 118: 3 en 6
Psalm 21: 3.4 en 5
Psalm 89: 8

Schriftlezing:
Jesaja 53: 6-10 (vs. 10m)

Afspelen   Download   HA - “Hij voor mij”
ds. A. Baas
03/03/19 10:00 - 01:58:11 (20 MB)

Aanvangstekst: Gezegend zij Hij, die daar komt in de Naam des HEEREN! Wij zegenen U uit het huis des HEEREN… Ps.118,26

Weerklank 326: 1-4
Psalm 118: 13
Psalm 22: 11 en 12
Psalm 22: 13 (voorber. tafel)
Schriftlezingen uit Johannes 19
Psalm 116: 1 en 7; 2 en 3; 5 en 10 (tijdens bediening)
Psalm 118: 7 en 11

Schriftlezing:
Jesaja 53: 6 – 9 en Hand. 8: 30-35
Tekst Jes. 53: 8b

Afspelen   Download   God enkel licht
ds. J.B. ten Hove
24/02/19 18:30 - 01:36:10 (17 MB)

Psalm 105: 24
Psalm 43: 3 en 4
Psalm 119: 53
Psalm 27: 1 en 5
Psalm 48: 6
Psalm 97: 6 en 7

Schriftlezing:
1 Johannes 1:1-7 (vs. 5)

Afspelen   Download   VHA - “als een Lam”
ds. A. Baas
24/02/19 10:00 - 01:39:16 (17 MB)

Aanvangstekst: Zie Het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt.

Psalm 56: 5
Psalm 106: 1 en 3
Psalm 22: 7.8
Psalm 23: 1
Psalm 147: 6

Schriftlezing:
Jesaja 52: 13 – Jes.53: 8 (53: 7, 8) 

Afspelen   Download   Gerechtvaardigd
ds. A. Baas
17/02/19 18:30 - 01:31:28 (16 MB)

Aanvangstekst: ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Psalm 43: 3 en 5
Psalm 147: 1 en 3
Psalm 147: 6
Psalm 26: 1, 6 en 7
Psalm 43: 5
Gebed des Heeren 3 en 9

Schriftlezing:
Exodus 22, 1-4 ;
Job 42, 7 – 17;
Openbaring 6, 9-11

Afspelen   Download   Jezus Christus, Verlosser van zondaren
ds. J.A. Mol
17/02/19 10:00 - 01:58:51 (20 MB)

Psalm 76: 1
Psalm 142: 1,4,5
Psalm 119: 15
Psalm 38: 3,5,6,11
Psalm 68: 5
Psalm 66: 8,10

Schriftlezing:
Markus 1:29-45 (40-42)

Twee punten:
- Onze nood en gebed
- Jezus’ barmhartigheid en macht

Afspelen   Download   Meer dan voorbijgaan
ds. M. van de Ruitenbeek
10/02/19 18:30 - 01:33:37 (16 MB)

Psalm 106: 1
Psalm 33: 6, 10
Psalm 119: 76
Psalm 107: 10, 12
Psalm 32: 4, 6
Psalm 3: 2, 4

Schriftlezing:
Markus 6: 45 – 54 (48)

Afspelen   Download   Gods antwoord
ds. A. Baas
10/02/19 10:00 - 01:46:27 (18 MB)

Psalm 38, 1 en 21
Psalm 75, 1
Psalm 99, 1 en 8
Psalm 42, 4 en 7
Psalm 97, 7
Psalm 68, 17

Schriftlezing:
Job 38: 1-18; 39: 35-38; 40: 1-9; 42: 1-6
Tekst: Job 39: 37b en Job 42: 6

Afspelen   Download   Jobs antwoord II
ds. A. Baas
03/02/19 18:30 - 01:39:40 (17 MB)

Aanvangstekst: Ik leef en gij zult leven…

Psalm 35: 9 en 11
Psalm 61: 1 en 3
Psalm 61: 6 en 7
Psalm 69: 1 en 7
Psalm 138: 4
Psalm 33: 10

Schriftlezing:
Job 19 (vs 25)

Afspelen   Download   Jobs antwoord I
ds. A. Baas
03/02/19 10:00 - 01:36:01 (16 MB)

Aanvangstekst: Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?
God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt?
Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is,
Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Rom.8…

Psalm 69: 1, 7
Psalm 43: 1
Psalm 119: 84
Psalm 43: 2 en 3
Psalm 73: 1
Psalm 118: 8

Schriftlezing:
Job 9: 1-12 (2a)

Afspelen   Download   ‘prekende vrienden’
ds. A. Baas
27/01/19 18:30 - 01:48:33 (19 MB)

Aanvangstekst: En Jezus zag een grote menigte en was innerlijk met ontferming
bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben en
Hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Mc6,34

Psalm 54: 1
Psalm 42: 1 en 4
Psalm 42: 5 en 7
Psalm 31: 16 en 19
Psalm 143: 6, 7 en 8
Psalm 131: 1 en 4

Schriftlezing:
Job 2: 11-13; 4: 17-19; 8: 3-6; 11: 4-7; 6: 13-15

Afspelen   Download   In barmhartigheid en gerechtigheid naar de naaste omzien
ds. M. Aangeenbrug
27/01/19 10:00 - 01:37:27 (17 MB)

Psalm 100: 4
Psalm 82: 1, 2
Psalm 38: 21, 22
Psalm 112: 1, 3, 5
Psalm 30: 2 ,3,
Psalm 146: 5, 6, 8

Schriftlezing:
Joh. 5: 1-15

Afspelen   Download   De twee wegen, ofwel: Hoe staan we in ’t leven?
ds. J.P. Nap
20/01/19 18:30 - 01:33:59 (16 MB)

Psalm 107: 16
Psalm 1:1, 4
Psalm 111:6
Psalm 34:6,7,8
Psalm 19:4
Psalm 25:4, 6
Psalm 67, 2

Schriftlezing:
Spreuken 1:1-7 (7)
Hand. 9: 23-31

Afspelen   Download   ´We nemen het én we nemen het niet`!
ds. A. Baas
20/01/19 10:00 - 01:45:57 (18 MB)

Aanvangstekst: Ik de HEERE heb het recht lief (…) en Ik zal geven dat hun werk in
waarheid zal zijn. (Jes.61,8)

Psalm 62: 5
Psalm 25: 1 en 2
Psalm 97: 6
Psalm 77: 1 en 2
Psalm 73: 1 en 13
Psalm 77: 8

Schriftlezing:
Job 1: 13-22 (1: 21)
Job 2: 6- 3:3 (2: 10)

Afspelen   Download   Bevestiging ambtsdragers - ´zaaier en maaier verblijden zich samen´
ds. A. Baas
13/01/19 18:30 - 01:37:55 (17 MB)

Aanvangstekst: Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap,
kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Psalm 135, 1 en 2
Psalm 100, 1 en 2
Psalm 67, 2
Psalm 86, 5 en 6
Morgenzang 3 en 4
Psalm 134, 3 (staande)
Psalm 108, 1 en 2

Schriftlezing:
Johannes 4, 27- 42

Afspelen   Download   ´Job, een rechtvaardige dienaar van God die Hem zonder reden vreest`
ds. A. Baas
13/01/19 10:00 - 01:42:01 (18 MB)

Aanvangstekst: Zie Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene,
in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft … (Jes.42,1)

Psalm 1, 1
Psalm 99, 1 en 2
Psalm 119, 32
Psalm 106, 1 en 2
Psalm 139, 1 en 14
Psalm 68, 17

Schriftlezing:
Job 1, 1-12 (8, 9)
Job 2, 1-7a

Afspelen   Download   ‘de passie van Jezus!’
ds. G.D. Kamphuis
06/01/19 18:30 - 01:36:48 (17 MB)

Psalm 108: 2
Psalm 40: 3, 4
Psalm 103: 11
Psalm 69: 3, 4
Psalm 65: 1
Psalm 33: 11

Schriftlezing:
Psalm 69: 1 – 10a
Johannes 2: 13 – 17

Afspelen   Download   ‘Waar het geluk te vinden is’
ds. J.A.J. Pater
06/01/19 10:00 - 01:48:39 (19 MB)

Psalm 52: 7
Psalm 121: 1 en 3
Psalm 25: 2
Psalm 1: 1, 2 en 3
Psalm 84: 6
Psalm 33: 10 en 11

Schriftlezing:
Psalm 1 (1, 2)

Afspelen   Download   Nieuwjaarsdag - ´Een feestelijke toekomst!´
ds. A. Baas
01/01/19 10:30 - 01:50:00 (19 MB)

Aanvangstekst: (Jezus zegt:) Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde…

Weerklank Lied 238: 1 en 4
Psalm 63: 1
Psalm 86: 3 en 5
Psalm 22: 14 en 16
Psalm 87: 2 en 5

Schriftlezing:
Deutr. 31: 10-13
Zach. 14: 12-22 (14, 17)
Openb. 22: 1-5

Afspelen   Download   Oudjaarsdag - 'De eeuwige dag'
ds. A. Baas
31/12/18 19:00 - 01:42:26 (18 MB)

Aanvangstekst: En Hij die op de troon zat zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw!

Weerklank Lied 353: 1, 3, 5 en 6
Voorlezen van de namen van de overledenen in 2018
Psalm 89: 19
belijden geloof met antwoord 58 HC
Psalm 89: 20
Psalm 42: 4 en 5
Psalm 66: 4 en 10
Psalm 79: 4 en 7

Schriftlezing:
Jesaja 60: 1-3 en 18-22;
Zach. 14: 1-11 (7b)
Openb.21: 1-5 en 22-27

Afspelen   Download   ‘Alle gerechtigheid vervuld’
ds. C.H. Hogendoorn
30/12/18 18:30 - 01:41:48 (17 MB)

Psalm 111 : 2
Psalm 72 : 1 en 2
Psalm 72 : 6 en 11
Psalm 146 : 5, 6 en 7
Psalm 85 : 4
Psalm 89 : 7

Schriftlezing:
Mattheüs 3 : 11-17 (15 midden)
Mattheüs 5 : 17-20
Mattheüs 21 : 32

Afspelen   Download   ‘Pinksteren én Pasen in het Kerstevangelie van Mattheüs’
ds. E. de Mots
30/12/18 10:00 - 01:43:26 (18 MB)

Lofzang van Simeon: 2
Psalm 72: 6 en 10
Psalm 86: 3 en 5
Psalm 22: 13, 14 en 16
Psalm 105: 1
Psalm 87: 3, 4 en 5

Schriftlezing:
Mattheüs 2: 1 t/m 12
Tekst: Mattheüs 2: 1, 2 en 11a

Afspelen   Download   2e kerstdag - Kerstfeestviering kinderen
kinderen
26/12/18 10:00 - 01:16:03 (13 MB)
Afspelen   Download   1e Kerstdag - ‘Door Jezus God zien… vol van genade en waarheid’
ds. A. Baas
25/12/18 18:30 - 01:30:25 (16 MB)

Aanvangstekst: (Jezus zegt:) Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien…

Weerklank Lied 128
Psalm 99: 1
Psalm 89: 4 en 6
Psalm 86: 8a
Psalm 150: 1

Schriftlezing:
Exodus 33: 18-23
Joh.1: 14-18 (17, 18)

Afspelen   Download   1e Kerstdag - ´Het Woord is vlees geworden / Gewoon Bijzonder`
ds. A. Baas
25/12/18 10:00 - 01:26:18 (15 MB)

Aanvangstekst: Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat
Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken…

Weerklank Lied 123 en 126: 1, 2 en 4
Psalm 118: 13
Psalm 136: 1 en 23
Lofzang van Maria 1, 3 en 7
Psalm 118: 14
Ere zij God

Schriftlezing:
Lukas 2: 1-7 (7)
Joh.1: 1-5 en 14-16 (14) 

Afspelen   Download   ‘Toch aangenomen’
ds. A. Baas
23/12/18 18:30 - 01:36:33 (17 MB)

Aanvangstekst: Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren
(1 Joh.5, 1a)

Weerklank Lied 111: 1 t/m 4
Psalm 25: 4
Psalm 79: 7
Lofzang van Zacharias 1 en 5
Psalm 72: 6, 7 en 8
Avondzang: 1, 4 en 7

Schriftlezing:
Jes. 60: 1-6
Joh. 1: 9-13 (12, 13)

Afspelen   Download   ‘Komt, laten wij aanbidden…!’
ds. G.H. Vlijm
23/12/18 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Weerklank Lied 109: 1, 3 en 4
Psalm 68: 16
Psalm 118: 7
Psalm 72: 4, 5, 6
Lofzang van Simeon 2
Psalm 98: 3

Schriftlezing:
Openbaring 15

Afspelen   Download   Kerstconcert
Cum Laude
22/12/18 20:00 - 02:05:14 (22 MB)

Chr. gemengd koor Cum Laude olv Wim van Dijkhuizen
Byzantijns mannenkoor olv Serge Latychev Bariton Ronald Willemsen
Organist Leonard Seeleman

Afspelen   Download   Komt laat ons aanbidden
Basisschool de Akker
21/12/18 19:30 - 01:43:08 (18 MB)

Kerstfeestviering

Afspelen   Download   ´NIET… NIET`, aangrijpend!
ds. A. Baas
16/12/18 18:30 - 01:36:06 (16 MB)

Aanvangstekst: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de
duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh.8,12)

Weerklank Lied 102: 1, 2
Psalm 27: 1
Psalm 24: 4
Psalm 95: 1, 4 en 5
Psalm 139: 14
Psalm 118: 13

Schriftlezing:
Jes. 1: 1-4
Jes. 53: 1-3
Joh. 1: 6-13 (9-11)

Afspelen   Download   ‘De Man van Het Licht / Een gezonden getuige’
ds. A. Baas
16/12/18 10:00 - 01:38:26 (17 MB)

Aanvangstekst: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus,
en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft.
God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan
hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in
ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt.
Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen.

Weerklank Lied 105
Psalm 97, 1
Psalm 97, 6
Psalm 113, 1.2
Lofzang van Simeon 2
Psalm 117

Schriftlezing:
Joh. 1: 1-8 (6-8)

Afspelen   Download   ‘Totdat Silo komt’
ds. P.G. Oskam
09/12/18 18:30 - 01:33:50 (16 MB)

Ps. 113: 1
Ps. 110: 1, 2
Ps. 72: 2
Ps. 76: 1, 2
Ps. 45: 1, 2
Ps. 130: 3

Schriftlezing:
Genesis 49: 1-12 (10);
Openbaring 5: 1-5

Afspelen   Download   ´Het Licht overwint`
ds. A. Baas
09/12/18 10:00 - 01:39:04 (17 MB)

Aanvangstekst: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken
door de Zoon.

Weerklank Lied 426: 1, 5
Psalm 95: 1 en 2
Psalm 130: 2 en 3
Psalm 18: 0 en 8
Psalm 106: 1
Psalm 84: 6

Schriftlezing:
Genesis 1: 1-5 en
Joh.1: 1-5 (tekst)

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - ‘Strijd en Overwinnaar’
ds. A. Baas
02/12/18 18:30 - 01:40:48 (17 MB)

Aanvangstekst: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

Weerklank Lied 112
Psalm 119: 25 en 40
Psalm 27: 7
Psalm 25: 2 en 7
Psalm 138: 4
Psalm 146: 1 en 8

Schriftlezing:
Tekst: Leerregels van Dordt H V par. 9 – slot
Johannes 10: 24 – 30
2 Petr.1: 5 – 11

Afspelen   Download   www. de Toekomst
ds. A. van Vuuren
02/12/18 10:00 - 01:37:22 (17 MB)

Gz. 4: 1
Ps 96: 6 en 9
Ps 19: 6
Ps 16: 3, 5, 6
Ps 17: 8
Ps 98: 4

Schriftlezing:
Daniel 12 (13)

Afspelen   Download   DHA - ‘Strijd en Overwinning’
ds. A. Baas
25/11/18 18:30 - 01:38:46 (17 MB)

Aanvangstekst: Laten wij afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk
verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl
wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.
Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen
en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Psalm 89: 7
Psalm 30: 1 en 2
Lezing deel 3 form. HA
Psalm 32: 3 en 4
Psalm 89: 1 en 8
Psalm 68: 10
Regel van de dankbaarheid uit Romeinen 13

Schriftlezing:
Tekst: Leerregels van Dordt H V par. 1-8
Romeinen 7: 13-26
Romeinen 8: 31-39

Afspelen   Download   HA - ‘Uit genade, het is maar dat we dat weten!’
ds. A. Baas
25/11/18 10:00 - 01:58:36 (20 MB)

Psalm 62: 1
Psalm 36: 3
Lezing deel 2 form. HA + daarin geloofsbel.
Psalm 32: 1, 4
Psalm 61: 3, 4
Schriftlezingen aan de tafel Efeze 1: 3 e.v.
Zingen tijdens bediening Psalm 56: 2, 4, 5
Psalm 118: 14

Schriftlezing:
Efeze 2: 1-10 (4-6(5b))

Afspelen   Download   Loflied op Gods genade
ds. J.P. Nap
18/11/18 18:30 - 01:39:35 (17 MB)

Psalm 116: 1 en 9
Psalm 103: 1 en 2
Psalm 106: 3
Psalm 89: 7 en 8
Psalm 31: 17
Psalm 86: 2 en 8

Schriftlezing:
Efeze 1:1-14 (3-5)

Afspelen   Download   VHA - ‘Weet je nog van toen? En dan nu…!’
ds. A. Baas
18/11/18 10:00 - 02:01:16 (21 MB)

Aanvangstekst: Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker,
en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond
van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege
Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing
door de Heilige Geest. (Titus 3, 4.5)

Psalm 63: 1 en 2
Psalm 118: 12
Lezing deel 1 form. HA + gebod van God
Psalm 25: 5
Schriftlezing:
Psalm 106: 4 en 24
Psalm 52: 7
Psalm 118: 7

Schriftlezing:
Efeze 2: 1-10 (1-5a)

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - Opnieuw geboren worden
ds. A. Baas
11/11/18 18:30 - 01:42:01 (18 MB)

Psalm 86: 6
Psalm 103: 1 en 3
Psalm 103: 11
Psalm 139: 1 en 14
Psalm 119: 19 en 84
Psalm 56: 5

Schriftlezing:
Ezech. 36, 25 – 28;
Joh.3, 1 – 4, 9b en 14 – 16
Leerregels van Dordt H III/IV par. 11-17

Afspelen   Download   Geroepen tot verantwoording
ds. P. Baas
11/11/18 10:00 - 01:34:32 (16 MB)

Psalm 89: 7
Psalm 146: 1, 2, 3
Psalm 119: 83
Psalm 145: 1, 2
Psalm 17: 3, 4
Psalm 130: 4

Schriftlezing: :
1Petrus 3:13-17 (15)

Afspelen   Download   Israëlconcert
Gemengd koor Shaare Zedek Koor o.l.v. Mark Brandwijk mannenkoor Katwijks Jong Mannenkoor Sjir El Shaddai o.l.v. Andre Hobo
10/11/18 19:30 - 02:15:48 (23 MB)

Orgel door: Andre Hobo
vleugel door: Arie van der Vlist
clarinet door: Peter Koetsveld
viool door: Boglárka Erdös

Spreker: Ds. J.A.J. Pater

Afspelen   Download   Biddag - ´Al wat we nodig hebben, gaf U!`
ds. A. Baas
07/11/18 19:30 - 01:38:52 (17 MB)

Aanvangstekst: Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus
over u….

Psalm 136: 25 en 26
Psalm 29: 1 en 6
Geloofsbelijdenis met HC Zondag 10
Psalm 65: 6 en 9
Psalm 104: 14 en 17
Psalm 67: 3
Psalm 150: 3

Schriftlezing:
Psalm 104 (vs. 14, 15 en 27, 28)

Afspelen   Download   Biddag - ´Alles geeft ik U!`
ds. A. Baas
07/11/18 14:00 - 01:21:11 (14 MB)

Aanvangstekst: ´Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd´

Psalm 75: 1
Psalm 116: 1 en 10
Psalm 136: 1, 25 en 26
Psalm 65: 1 en 6
Psalm 68: 10
Psalm 146: 1 en 3

Schriftlezing: :
Markus 41-44

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - ´Zonde zit diep`
ds. A. Baas
04/11/18 18:30 - 01:52:40 (19 MB)

Aanvangstekst: …allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en
worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing
in Christus Jezus.

Psalm 32: 1
Psalm 147: 6 en 10
Psalm 89: 3
Psalm 51: 1 en 3
Psalm 86: 3 en 5
Lofzang van Zach. : 1

Schriftlezing:
Gen.1: 26, 27 en 31
Gen.3: 1-15
Leerregels van Dordt H III/IV par. 1-6

Afspelen   Download   ‘Een eenparige Gemeente, overvol van hoop’
ds. A. Baas
04/11/18 10:00 - 01:55:17 (20 MB)

Aanvangstekst: ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want
het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood,
en ook voor de Griek.

Psalm 105: 3
Psalm 27: 3 en 7
Psalm 119: 37 en 87
Psalm 42: 4, 5 en 7
Psalm 117
Weerklank Lied 233: 1, 2 en 4 ´Een vaste burcht is onze God´

Schriftlezing: :
Romeinen 15: 1-13

Afspelen   Download   "Een genadig retour!"
ds. E. Gouda
28/10/18 18:30 - 01:32:56 (16 MB)

Psalm 117: 1
Psalm 3: 2, 3
Psalm 31: 1
Psalm 103: 4, 5, 6
Psalm 81: 7 en 12
Psalm 42: 4 en 5

Schriftlezing:
Jona 1: 1-6 (t: 4-6)

Afspelen   Download   Johannes de Doper, hij is het niet, maar Hij is het wel!
ds. M. Maas
28/10/18 10:00 - 01:50:34 (19 MB)

Psalm 30: 1
Psalm 116:1, 7, 10
Psalm 97:6
Gezang 3:3,4
Psalm 98:2
Psalm 138:4

Schriftlezing: :
Johannes 1: 19-34: (T: 21b, 27a, 30a.)

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - ´Gods ontferming maakt alles uit`
ds. A. Baas
21/10/18 18:30 - 01:46:53 (18 MB)

Aanvangstekst: Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen

Psalm 84: 1
Psalm 93: 1 en 4
Psalm 99: 8
Psalm 48: 1 en 4
Psalm 89: 1 en 8
Psalm 73: 14

Schriftlezing:
Openbaring 7: 9-17
Tekst: Leerregels van Dordt H II par.6-9

Afspelen   Download   Jona’s les in barmhartigheid
ds. J.A. Mol
21/10/18 10:00 - 01:31:47 (16 MB)

Psalm 26: 8
Psalm 85: 1
Psalm 119: 8
Psalm 25: 2,4
Psalm 85: 3
Psalm 103: 4,11

Schriftlezing: :
Jona 4 (5-11)

Jona’s les in barmhartigheid

- Zichtbaar onderwijs
- Mondelinge overhoring
- Ontdekkend antwoord

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - ´Jezus onze Borg`
ds. A. Baas
14/10/18 18:30 - 01:37:59 (17 MB)

Aanvangstekst: … Hem, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot
zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem… 2 Kor.5: 21

Psalm 45, 1
Psalm 62: 1 en 5
Psalm 79: 7
Psalm 40: 4 en 5
Lofz. van Maria 1 en 3
Psalm 150: 1

Schriftlezing:
Leerregels van Dordt H II, par.1-5
Joh.3: 14 – 18
2 Kor.5: 11 – 21

Afspelen   Download   ‘Eenparig in liefde binnen de Gemeente’
ds. A. Baas
14/10/18 10:00 - 01:42:18 (18 MB)
… de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling

eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind,
met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.
Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid
van God. (Rom.15: 5-7)

Psalm 68: 13
Psalm 122: 1 en 3
Psalm 19: 5 en 7
Psalm 119: 1 en 83
Psalm 133: 1 en 3
Psalm 108: 1

Schriftlezing: :
Romeinen 14: 1-12

Afspelen   Download   ‘Op de vlucht voor God?’
ds. J.T. Maas
07/10/18 18:30 - 01:37:21 (17 MB)

Psalm 119: 47
Psalm 89: 1, 7
Psalm 135: 3, 8
Psalm 139: 4, 5
Psalm 9: 10, 11
Psalm 86: 8

Schriftlezing:
Jona 1

Afspelen   Download   Delen in de zegen van Israël
ds. P.G. Oskamp
07/10/18 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Gezang 12: 4
Psalm 122: 1, 2
Psalm 81: 11
Psalm 80: 1, 2
Psalm 105: 4, 7
Psalm 122: 3

Schriftlezing:
Genesis 48 (5, 9)

Afspelen   Download   DHA - ´Liefde in de samenleving´
ds. A. Baas
30/09/18 18:30 - 01:36:08 (17 MB)

Aanvangstekst: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God,
om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
Psalm 120: 1
Psalm 72: 1 en 2
Psalm 82: 1 en 2
Morgenzang 3 en 5
Psalm103: 1
Gebod van God uit Rom. 13: 8-14

Schriftlezing:
Romeinen 13: 1-7 (1)

Afspelen   Download   HA - ´Ongeveinsde liefde´
ds. A. Baas
30/09/18 10:00 - 01:44:18 (18 MB)

Aanvangstekst: Zend Uw Licht en Uw Waarheid, laten die mij leiden, mij brengen
tot Uw heilige berg en tot Uw woningen… Ps.43
Psalm 19: 6
Psalm 43: 1 en 5
Psalm 26: 1 en 2
Psalm 26: 8 en 7 (voorber tafel)
Psalm 116: 5, 7 en 10 (tijdens bediening)
Psalm 97: 6 en 7

Schriftlezing: :
Romeinen 12: 9-21 (9a)

Afspelen   Download   Zangavond
Cum Laude
29/09/18 20:00 - 01:44:20 (18 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   En God roept…
ds. G.D. Kamphuis
23/09/18 18:30 - 01:28:06 (15 MB)

Psalm 121: 4
Psalm 27: 3
Psalm 68: 10
Psalm 40: 3, 4
Psalm 116: 9, 10, 11
Psalm 143 : 10

Schriftlezing:
Exodus 40: 33b
Leviticus 1: 1 – 4 (tekst)
Hebreeën 10: 4-14

Afspelen   Download   VHA - ´Leven voor God´
ds. A. Baas
23/09/18 10:00 - 01:25:38 (15 MB)

Aanvangstekst: O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!…
Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid Amen

Psalm 134: 3
Psalm 65: 1 en 2
Lezing deel 1 form. HA + gebod van God
Psalm 25: 7 en 10
Psalm 86: 6
Psalm 108: 1

Schriftlezing: :
Romeinen 12: 1-8 (1,2)

Afspelen   Download   ´De rijkdom ligt in de diepte, niet aan de oppervlakte!`
ds. A. Baas
16/09/18 18:30 - 01:43:27 (18 MB)

Aanvangstekst: … ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen,
noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van
de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Rom.8,38.39)

Psalm 122: 1
Psalm 36: 2
Psalm 89: 15 en 20
Psalm 77: 8 en 11
Psalm 130: 4
Psalm 68: 16

Schriftlezing:
Romeinen 11: 25 – slot

Afspelen   Download   ´Met hart en ziel…´
ds. A. Baas
16/09/18 10:00 - 01:35:53 (16 MB)

Aanvangstekst: Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken
door de Zoon … Hoort Hem!

Psalm 5: 12
Psalm 75: 1 en 2
Psalm 16: 4
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1-9 Markus 12: 28-34
Psalm 119: 1 en 5
Psalm 18: (1a) en 9
Psalm 108: 1

Schriftlezing: :
Deuteronomium 6: 1-9
Markus 12: 28-34

Afspelen   Download   De emoties van de mens Jezus
ds. J.C. de Groot
09/09/18 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Psalm 123:1
Psalm 103: 5
Psalm 100: 4
Psalm 30: 2, 3, 8
Psalm 35: 13
Psalm 133: 1, 2, 3

Schriftlezing:
Joh. 11: 1-46

Afspelen   Download   Wie is mijn naaste?
ds. J.N. Zuijderduijn
09/09/18 10:00 - 01:43:45 (18 MB)

Psalm 146:3
Psalm 123
Psalm 145: 3
Psalm 103: 2 en 3
Psalm 77: 7
Psalm 147: 1, 3

Schriftlezing:
Lukas 5 : 17 – 26

Afspelen   Download   vrees niet, geloof alleen
ds. J.B. ten Hove
02/09/18 18:30 - 01:36:48 (17 MB)

Psalm 124:1
Psalm 65: 1 en 2
Psalm 65: 4
Psalm 146: 1, 2 en 3
Psalm 27: 7
Psalm 146: 4 en 8

Schriftlezing:
Lukas 8:40-56 (50)

Afspelen   Download   afsluiting VBW - ´Zoek het uit wie Jezus is!´
ds. A. Baas
02/09/18 10:00 - 01:43:59 (18 MB)

Aanvangstekst: Wees niet bezorgd… Maar zoek eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u, zullen je erbij gegeven worden.

Psalm 75, 1
Psalm 84, 1 en 2
Psalm 119, 17
Psalm 25, 2 en 4
Psalm 146, 1 en 3
Psalm 150, 1

Schriftlezing:
Markus 8, 22 – 33

Afspelen   Download   ´Ons hart moet bij Israël blijven´
ds. A. Baas
26/08/18 18:30 - 01:22:41 (14 MB)

Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien
en er verlossing voor tot stand gebracht. (Luk.1:68)

Psalm 125: 4
Psalm 80: 1,9 en 11
Psalm 81: 1
Psalm 87: 1,2 en 3
Psalm 87: 4 en 5
Lofzang van Simeon 1 en 2

Schriftlezing:
Romeinen 11: 13-24

Afspelen   Download   ´Gods belofte zorgt altijd voor een volk!´
ds. A. Baas
26/08/18 10:00 - 01:52:45 (19 MB)

Loof de HEERE, roep Zijn Naam uit, maak Zijn daden bekend onder de volken…
Psalm 88: 1
Psalm 105: 1 en 6
Psalm 105: 24
Psalm 86: 4 en 5
Psalm 102:11 en 12
Psalm 106: 26

Schriftlezing:
Romeinen 11: 1-13

Afspelen   Download   de koets van Salomo
ds. C.H. Hogendoorn
19/08/18 18:30 - 01:43:41 (18 MB)

Ps. 126:3
Ps. 89 : 1 en 15
Ps. 89 : 4
Ps. 45 : 2 en 8
Ps. 119 : 88
Ps. 27 : 3

Schriftlezing: : Hooglied 3 : 1-11; Mattheüs 12 : 41-42
Tekst: Hooglied 3 : 9-10

Afspelen   Download   God die helpt in nood. Toch? Of?
ds. M. Aangeenbrug
19/08/18 10:00 - 01:41:55 (17 MB)

Ps. 103:1
Ps. 99:1,2
Gez.A:1,9
Ps. 78:28,30,31
Ps. 3:2
Ps. 66:4,5

Schriftlezingen: 1 Sam. 4:1-11 en Matth. 12:38-42

Afspelen   Download   Door God verzegeld
ds. A.Bloemendal
12/08/18 18:30 - 00:23:59 (4 MB)

Ps.127:4
Ps.84:1,5
Ps.25:6
Ps.31:1,13,15
Ps.23:3
Ps.91:1,5

Schriftlezing: : Zacharia 6:1-8; Efeze 1:7-14; Openbaring 7:1-8
Tekst: Openb.7:2-3.

Afspelen   Download   ‘Open Vensters’
ds. P. Vernooij
12/08/18 10:00 - 01:39:20 (17 MB)

Psalm 81: 12
Psalm 123: 1,2
Psalm 139:14
Psalm 57:2,3,4,5
Psalm 62: 5
Psalm 138: 3

Schriftlezing; Daniel 6:1-18 (11,12)

Afspelen   Download   Het geheim van de lamp en de (koren)maat
ds. P.J. Krijgsman
05/08/18 18:30 - 01:43:52 (18 MB)

Psalm 128 : 3
Psalm 8: 1, 3, 4
Psalm 97: 7
Psalm 36: 2, 3
Psalm 89: 7, 8
Gez. 12: 1, 7

Schriftlezing: Markus 4: 13- 25 (23,24a)

Afspelen   Download   De HEERE is mijn Banier!
ds. M.J. Paul
05/08/18 10:00 - 01:49:05 (19 MB)

psalm 141:1,2
Psalm 63:1,5
Psalm 42:7
Psalm 105:3,4,8
Psalm 27:5,7
Psalm 150:1

Schriftlezing: :
Exod. 17:8-16; (t. vs. 15)
Num. 14:43-45
Deut. 25:17-19

Afspelen   Download   Rhodé is verrast en vasthoudend
ds. A. A. Floor
29/07/18 18:30 - 01:41:57 (18 MB)

Psalm 129:1
Psalm 89: 3 en 7
Psalm 111:5
Psalm 9:1, 4, 10, 18
Psalm 34:6
Psalm 40:2 en 5

Schriftlezing: Romeinen 12:2-19 (15)

Afspelen   Download   Jona’s profetie
ds. J.A. Mol
29/07/18 10:00 - 01:42:55 (18 MB)

psalm 84: 6
Psalm 95: 1,4
Psalm 119: 4
Psalm 6: 1,2,3
Psalm 6: 9
Psalm 72: 6,10

Schriftlezing: :
Jona 3 (tekst 3b-10)
Lukas 11:29-32

Jona’s profetie

- Jona’s preek (vs 4)
- Ninevé’s bekering (vz 5-9)
- Gods berouw (vs 10)

Afspelen   Download   ´Gods ontferming vraagt gehoor`
ds. A. Baas
22/07/18 18:30 - 01:45:07 (18 MB)

Aanvangstekst: … de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk
(Rom.11,29)
Psalm 95, 1 en 4
Psalm 66, 1 en 2
Psalm 67, 2
Psalm 25, 3 en 10
Psalm 85, 2 en 3
Psalm 69, 14

Schriftlezing: Romeinen 10, 14-21

Afspelen   Download   ´Christus is de climax van de wet`
ds. A. Baas
22/07/18 10:00 - 01:47:09 (18 MB)

Aanvangstekst: Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet
één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is
(Matth.5,17.18)
Psalm 147, 1
Psalm 19, 1 en 5
Psalm 147, 10
Psalm 119, 24 en 47
Psalm 89, 7
Psalm 72, 6 en 11

Schriftlezing: :
Romeinen 9, 30 – 10, 13

Afspelen   Download   ´Gods ontferming maakt alles uit`
ds. A. Baas
15/07/18 18:30 - 01:34:28 (16 MB)

Aanvangstekst: O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!

Psalm 131, 4
Psalm 111, 1 en 2
Psalm 111, 5
Schriftlezing: Romeinen 9, 14-29
Psalm 102, 11 en 12
Psalm 77,8
Psalm 68, 5

Schriftlezing: Rom.9: 14-29

Afspelen   Download   ´Een goed geweten ten aanzien van Israël?`
ds. A. Baas
15/07/18 10:00 - 01:27:22 (15 MB)

Aanvangstekst: De genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk
(Rom.11,29)
Psalm 63, 3
Psalm 74, 2.18
Tien geboden 1, 8 en 9
Psalm 106, 12 en 13
Psalm 105, 5
Psalm 77, 6

Schriftlezing: :
Exodus 32, 30—slot
Romeinen 9, 1-13 (1-5)

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - ´Verwondering / Huivering / verschrikkelijk`
ds. A. Baas
08/07/18 18:30 - 01:45:57 (18 MB)

Aanvangstekst: God is Rechter; Hij vernedert de een en verhoogt de ander… (Ps. 75:7)

Psalm 132, 5
Psalm 75, 1 en 4
Psalm 68, 17
Psalm 147, 3 en 6
Lofzang van Zach. 4 en 5
Psalm 52, 7

Schriftlezing: Rom.9: 11-24
Tekst: D.L. H.I par. 6 – 12 (15)

Afspelen   Download   “Gebouwd op de Hoeksteen”
ds. J.A.J.Pater
08/07/18 10:00 - 01:48:02 (19 MB)

psalm 46: 1
Psalm 62:5 en 8
Psalm 51:9
Psalm 40:1 en 2
Psalm 118:11
Psalm 73:13 en 14

Schriftlezing: :
Jesaja 28:14-22
1 Petrus 2:1-10 (6)

Afspelen   Download   Opname

06/07/18 19:30 - 02:01:14 (21 MB)
Afspelen   Download   Gods goedheid en onze bekering
ds. H. Russcher
01/07/18 18:30 - 01:33:58 (16 MB)

Ps. 133:1 en 3
Ps. 33:1 en 11
Ps. 136:1
Ps. 103:4 en 11
Ps. 118:1 en 14
Ps. 36:2

Schriftlezing: Romeinen 2 : 1-11
Tekst: Romeinen 2 : 4

Afspelen   Download   HDoop - ´kinderen van de belofte`
ds. A. Baas
01/07/18 10:00 - 01:38:37 (17 MB)

Aanvangstekst: Jezus riep die kleinen tot Zich en zei: Laat de kleine kinderen tot
Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.
Luk.18,15

Psalm 43, 5 en 4
Psalm 147, 1 en 6
Formulier voor bed. Heilige Doop
Psalm 86, 5 en 6
Psalm 72, 9 (dopeling binnengebracht)
Psalm 134, 3 (na de bediening van de Heilige Doop)
Psalm 67, 3

Schriftlezing: Hand.2, 22-24a en 36-41
Tekst: Hand.2, 38.39 (39)

Afspelen   Download   DHA - ´De troost van de verkiezing´
ds. A. Baas
24/06/18 18:30 - 01:46:57 (18 MB)

Aanvangstekst: Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid
is voor eeuwig (Ps.136,1)
Psalm 136, 1.22 en 23
Psalm 43, 3.4 en 5
Psalm 98, 4
Psalm 79, 5 en 7
Gebod van God uit Rom.13

Schriftlezing: Gen.17, 1-8 en 1 Kor.7. 8-14
Tekst: D.L. H.I par. 13-18

Afspelen   Download   HA - ´Uitverkoren in Christus...´
ds. A. Baas
24/06/18 10:00 - 01:38:05 (17 MB)

Aanvangstekst: Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, buig u voor de HEERE
neer in Zijn heerlijk heiligdom… (Ps.29,2)
Psalm 29, 1 en 6
tweede deel Avondmaalsformulier
Psalm 35, 1 en 9
Psalm 111, 1 en 2
Psalm 111, 3 en 5 en Psalm 118, 1 (tijdens bediening)
Psalm 118, 14

Schriftlezing: Efeze 1, 1-14 (4a)
Schriftlezingen aan de tafel uit de brieven van Petrus

Afspelen   Download   Hand. 5: 12-33
ds. J.C. de Groot
17/06/18 18:30 - 01:46:51 (18 MB)

ps.145,vers 1 en 2
ps. 48, vers 6
ps. 74, vers 12, 18, 19 en 21
ps.124, vers 4
ps. 75, vers 1 en 6

Hand. 5: 12-33

Afspelen   Download   VHA - Abram / Israël / wij geroepen en verkoren
ds. A. Baas
17/06/18 10:00 - 01:33:48 (16 MB)

Aanvangstekst: Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen,
het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad (…) tegen wie Ik zei:
U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.
Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt. (Jes.41, 8vv.)
Psalm 100, 1 en 2
Psalm 105, 4 en 5
Psalm 106, 3
Psalm 72, 9, 11

Genesis 11, 27 – Gen.12, 4 (12:1-3)en Hand.7, 1 – 4

Afspelen   Download   Zomerkring
ds. A. Baas
13/06/18 20:00 - 01:53:40 (20 MB)

DL H1 par 1-6

Afspelen   Download   Dordtse Leerregels - God verkiest mensen – verkiezende liefde
ds. A. Baas
10/06/18 18:30 - 01:45:01 (18 MB)

Psalm 136, 1 en 26
Psalm 65, 1 en 2
Psalm 89, 8
Psalm 75, 1.4 en 6
Psalm 56, 5
Psalm 33, 6

Rom.3, 9 – 25 ; Efeze 2, 1 – 9
D.L. H.1 par. 1 – 6

Afspelen   Download   Romeinen 15: 5,6
ds. R.W. de Koeijer
10/06/18 10:00 - 01:42:31 (18 MB)

Ps. 138: 4
Ps. 122: 2,3
Ps. 32: 3
Ps. 40: 4,5
Ps. 117
Ps. 18: 14,15

Rom. 15: 1-13 (5-6)

Afspelen   Download   De Kreupele genezen
ds. J.W. Hooydonk
03/06/18 18:30 - 01:35:19 (16 MB)

Psalm 138: 3
Psalm 84: 5
Psalm 105:5
Psalm 42: 1, 2, 3
Psalm 97: 6, 7
Psalm 108:1

Handelingen 3

Afspelen   Download   ‘De Gouden Gids’
ds. A. Baas
03/06/18 10:00 - 01:36:44 (17 MB)

Psalm 45, 1 en 2
Psalm 119, 80
Schriftlezing:
Psalm 86, 6 en 8
Psalm 40, 5
Psalm 117

Johannes 16, 12-22 (13)

Afspelen   Download   Dortse Leerregels
ds. A. Baas
30/05/18 20:00 - 02:01:14 (21 MB)

Dortse Leerregels

Afspelen   Download   bevestiging diaken - `Ontmaskering - het is gedaan met de lieve vrede´
ds. A. Baas
27/05/18 18:30 - 01:53:13 (19 MB)

Psalm 67, 1
Psalm 67, 2
Zingen: Psalm 51, 4 en 6
Psalm 119, 17
Lezing form. voor bevestiging diaken
Psalm 143, 10 (gew.)
Avondzang 1 en 7

Johannes 16, 1-11 (7-11)
Hand.2, 22-24 en 36-40

Afspelen   Download   Christus en de christen
ds. M. Noorderijk
27/05/18 10:00 - 02:03:25 (21 MB)

Psalm 123: 1
Psalm 84: 1 en 2
Psalm 119: 5
Psalm 73: 1 en 13
Psalm 25: 7
Psalm 71: 10 en 11

Kolossensen 2: 16 – 3: 4 (1-4)

Afspelen   Download   2e Pinksterdag; doopdienst - welkom in de wereld… welkom in de Kerk… welkom in de strijd
ds. A. Baas
21/05/18 10:00 - 01:36:17 (17 MB)

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht,
want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
(Openb.4,11)

Weerklank Lied 317 (melodie Psalm 134)
Psalm 100, 1.2 en 4
Psalm 72, 4 en 6
Psalm 22, 14 en 16 (na preek, Juda binnen)
Psalm 134, 3
Psalm 150, 3

Johannes 15, 18 -16,4 (15: 26,27)

Afspelen   Download   1e pinksterdag - 2 Koningen 2:9b
ds. G. Lustig
20/05/18 18:30 - 01:42:21 (18 MB)

psalm 140 : 1 + 13
Gebed des Heeren verzen 3 + 9
psalm 25:6
psalm 61:3,4,6
psalm 106:2,3
psalm 68:9,10

2 Koningen 2:1-14 (9b)
Lukas 24:44-53
Handelingen 2:1-4

Afspelen   Download   1e pinksterdag - De Geest zal onderwijzen door herinnering
ds. A. Baas
20/05/18 10:00 - 01:47:50 (19 MB)

Psalm 145, 1 en 2
Psalm 25, 2 en 4
Psalm 119, 3 en 17
Psalm 117

Johannes 14, 25 – 27 (26)
Hand. 2, 1 – 21

Afspelen   Download   Opname

18/05/18 19:30 - 01:26:44 (15 MB)
Afspelen   Download   De Andere Trooster
ds. A. Baas
13/05/18 18:30 - 01:38:32 (17 MB)

Psalm 141, 1 en 2
Psalm 143, 1.6 en 8
Psalm 68, 4
Psalm 147, 1 en 6
Psalm 119, 9 en 25
Psalm 66, 10

Johannes 14, 12 – 21 (16, 17)

Afspelen   Download   Het slot is de start
ds. A. Beens
13/05/18 10:00 - 01:58:33 (20 MB)

Psalm 113 : 1, 2
Psalm 86 : 5, 6
Psalm 2 : 1, 4, 7
Psalm 21 : 13
Psalm 103 : 10, 11

Mattheüs 11 : 25 – 30
Filippenzen 2 : 5 – 11
Tekst: Mattheüs 28 : 18

Afspelen   Download   Hemelvaartsdag - ´Gaan en Komen´
ds. A. Baas
10/05/18 09:30 - 01:44:24 (18 MB)

Weerklank Lied 189, 1.2 en 5
U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd,
U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook
aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!
Psalm 27, 3
Belijdenis van het geloof met vr. 49 Heid.Cat.
psalm 68, 9
Johannes 14, 1-14 (1-3)
Psalm 43, 3.4 en 5
Psalm 84, 1 en 6
Psalm 150, 1

Afspelen   Download   1 Korinthe 15: 5a
ds. E. de Mots
06/05/18 18:30 - 01:35:44 (16 MB)

Psalm 25: 3 en 4
Psalm 135: 8
Psalm 32: 3 en 5
Psalm 103: 6
Psalm 32: 1 en 6

1 Korinthe 15: 1 – 11 en 15 en 16 (5a)

Afspelen   Download   1 Joh. 21: 22b
ds. P. Krijgsman
06/05/18 10:00 - 01:41:33 (17 MB)

Ps. 97: 7
Ps. 105: 1, 2
Gez. 5: 2
Ps. 133: 1,2,3
Ps. 119: 87, 88
Gez. 12: 1, 4, 7

1 Joh. 21: 15- 22 (22b)

Afspelen   Download   Openbaring 1 : 17
ds. W.G. Hulsman
29/04/18 18:30 - 01:35:23 (16 MB)

Openbaring 1 : 9 – 20 (17)

Psalm 28:5 en 6
Psalm 103:7
Psalm 138:3, 4
Psalm 31: 19
Psalm 98:1 en 4

Afspelen   Download   GEZEGEND ONDERWEG – delen in nieuw leven
ds. C. van Sliedregt
29/04/18 10:00 - 01:32:56 (16 MB)

Ps. 112:4
Ps. 30:1, 2
Ps. 21:4, 6
Ps. 80:1, 5, 11
Ps. 79:7
Ps. 119:80, 83

Schriftlezing: Hebreeën 13:8-25 (20, 21)

Afspelen   Download   Catechismus - ´Hij kan en wil en zal…`
ds. A. Baas
22/04/18 18:30 - 01:40:45 (17 MB)

Aanvangstekst: want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen
Zingen: Psalm 108, 1
Zingen: Psalm 108, 2
Schriftlezing: 1 Kron.29, 9 – 14; Openb.7, 9 – 17
Heid.Cat. Zondag 52 vr.+antw.128.129
Zingen: Psalm 103, 10.11
Zingen: Psalm 68,10
Zingen: Gebed des Heeren, 9 en 10

Afspelen   Download   Na Pasen - op weg naar Gods toekomst
ds. G.D. Kamphuis
22/04/18 10:00 - 01:30:23 (16 MB)

Ps. 121: 4
Ps. 99: 1, 2
Ps. 51: 4
Schriftlezing:
Psalm 110
1 Korinthe 15 : 20 – 28 (25)
Ps. 110 : 1, 2, 3, 5
Ps. 72: 8
Ps. 72 : 10, 11

Afspelen   Download   Catechismus - ´Leid ons niet in verzoeking´/ ´Welkom in de overwinning´
ds. A. Baas
15/04/18 18:30 - 01:40:37 (17 MB)

Aanvangstekst: Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden
kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als
wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen
tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden
om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebr.4,15.16)
Zingen: Psalm 43, 1 en 3
Zingen: Psalm 3, 4
Schriftlezing: Matth.4, 1-11 en Matth.26, 36-46
Heid.Cat. Zondag 52 vr.+antw.127
Zingen: Psalm 3, 1 en 2
Preek Thema: ´Leid ons niet in verzoeking´/ ´Welkom in de overwinning´
Zingen: Gebed des Heeren 7 en 8
Zingen: Psalm 95, 5 en 4

Afspelen   Download   ´Vangen - Ontvangen´
ds. A. Baas
15/04/18 10:00 - 01:42:42 (18 MB)

Aanvangstekst: Ik zal U loven met heel mijn hart…
Zingen: Psalm 138, 1
Zingen: Psalm 38, 21 en 22
Schriftlezing: Joh.21, 1 – 14
Tekst: Joh. 21, 3-6 ´Vangen – Ontvangen´
Zingen: Psalm 34, 6.9 en 11
Zingen: Psalm 30, 4 en 8
Zingen: Psalm 117

Afspelen   Download   Opname

08/04/18 18:30 - 01:31:14 (16 MB)

Opname van Pauluskerk, Eben-Haezer gemeente

Afspelen   Download   De Koning verschijnt!
ds. G.H. Vlijm
08/04/18 10:00 - 01:49:17 (19 MB)

Ps 79: 7
Ps 57: 2
Ps 57: 5, 7
Mattheüs 28: 16-20, 1 Korinthe 15: 1-6 ‘De Koning verschijnt!’
Ps 25: 2, 4, 7
Ps 138: 1, 2
Ps 52: 7

Afspelen   Download   2e Paasdag - Houd Mij niet vast
ds. A. Baas
02/04/18 09:30 - 01:37:47 (17 MB)

· Aanvangstekst: ‘Ik ben de Goede Herder…’.
· Zingen: Psalm 66, 1.3
· Schriftlezing: Joh.20, 11-18
· Tekst: Joh.20, 17a.
· Zingen: Psalm 68, 4 en 6
· Preek ´Houd Mij niet vast´
· Zingen: Psalm 138, 2 en 4
· Zingen: Psalm 52, 7

Afspelen   Download   1e Paasdag - 1 Petrus 1:1-12 en Johannes 3:1-8
ds. J.A.J. de Pater
01/04/18 18:30 - 01:44:32 (18 MB)

Psalm 118:11 en 12
Psalm 30:2
Psalm 119:33 en 34
Psalm 21:4
Psalm 33:10 en 11

1 Petrus 1:1-12 en Johannes 3:1-8

Afspelen   Download   1e Paasdag - Het lege graf
ds. A. Baas
01/04/18 10:00 - 02:03:03 (21 MB)

Aanvangstekst: De Heere is waarlijk opgestaan… Hallelujah
Zingen: Psalm 124, 1.4
Schriftlezing: Gen.1, 1-5 en Joh.19,38 – Joh.20, 10
Tekst: Joh.20, 1-10 (9)
Zingen: Psalm 77, 8.11
Zingen: Psalm 118, 7. 12
Zingen: Psalm 150, 3

Afspelen   Download   Goede Vrijdag - Voltooid
ds. A. Baas
30/03/18 19:30 - 01:36:09 (17 MB)

· Aanvangstekst: God was het, die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende en aan hen hun misdaden niet toerekende… want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem… 2 Kor.5,19.21
· Zingen: Psalm 65, 1 en 3
· Schriftlezing: Genesis 1, 31—2,3 en Johannes 19, 17—30
· Tekst: Joh.19,30 “Voltooid”
· Zingen: Psalm 40, 4 en 5
· Zingen: Psalm 68, 10
· Zingen: Psalm 150, 1 en 3

Afspelen   Download   Catechismus - Er is vergeving
ds. A. Baas
25/03/18 18:30 - 01:42:36 (18 MB)

Heid.Cat. Zondag 51
Matth.18, 21 – 35
Lukas 23, 33 – 34 en 39 – 43

Afspelen   Download   Voor de rechterstoel van Christus
ds. P. Baas
25/03/18 10:00 - 01:39:02 (17 MB)

Jesaja 53:1-7
Matteüs 26:57-66
Matteüs 27:11-14, 21-23
2Korinthe 5:10 (kerntekst)